Công văn số 972/BHXH-TCKT:

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19


Công văn số 972/BHXH-TCKT ngày 25/3/2020 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Công văn số 972/BHXH-TCKT.