Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Theo daibieunhandan.vn

Ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  - Ảnh 1