Tăng cường năng lực quản lý và thực thi pháp luật về đa dạng sinh học

Tăng cường năng lực quản lý và thực thi pháp luật về đa dạng sinh học

Ngày 23/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 3220/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường năng lực quản lý và thực thi pháp luật về đa dạng sinh học.
Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021–2030

Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021–2030

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Quyết định số 1993/QĐ-BTC về kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của Bộ Tài chính nhằm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
Bảo đảm kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

Bảo đảm kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

Nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/03/2021 của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1993/QĐ-BTC ngày 29/9/2022 về Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của Bộ Tài chính.
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Ngày 01/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1658/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050” với mục tiêu góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội...
Gợi mở kịch bản khôi phục kinh tế: Sớm ban hành Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số

Gợi mở kịch bản khôi phục kinh tế: Sớm ban hành Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số

Kinh tế số được xác định đóng vai trò chủ đạo trong việc khôi phục và thúc đẩy kinh tế sau dịch COVID-19. Phó Vụ trưởng phụ trách điều hành Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) Nguyễn Trọng Đường cho rằng, để đẩy nhanh phát triển kinh tế số rất cần sớm ban hành Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số.
Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng

Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo). Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn là thành viên Ban Chỉ đạo.