Chính phủ yêu cầu tăng cường kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại các bộ, ngành

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Đẩy mạnh kiểm tra việc ban hành văn bản tại một số bộ, ngành, địa phương Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải đẩy mạnh kiểm tra việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại một số bộ, ngành và địa phương. Trong đó, đề nghị kiên quyết xử lý những văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật, những lĩnh vực kinh tế - xã hội có nhiều bức xúc.

Chính phủ yêu cầu tăng cường kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại các bộ, ngành
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tăng cường năng lực phản ứng chính sách

Về nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp năm 2013, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần xác định công tác tư pháp không chỉ là của Bộ Tư pháp mà còn là của các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Vì vậy, đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp, pháp chế, thực hiện tốt các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch về việc lấy ý kiến địa phương về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Ngoài ra, cần phải kết hợp có hiệu quả giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với việc tăng cường hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, coi đây là một giải pháp nhằm tăng cường năng lực phản ứng chính sách, góp phần hoàn thiện pháp luật, nhất là những điểm chồng chéo, thiếu đồng bộ hoặc những khoảng trống pháp luật hiện nay trong một số lĩnh vực đang gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Ngoài ra, cần tập trung triển khai thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật, cần có các giải pháp đột phá nhằm tạo cơ chế thống nhất, hiệu quả, gắn kết giữa xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, tạo cơ sở cho việc chuyển hướng từ tập trung xây dựng thể chế sang tập trung thực thi thể chế; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2013 theo tình hình thực tiễn thi hành pháp luật của từng bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chú trọng tính khả thi, hợp lý của văn bản

Phó Thủ tướng đề nghị cần phải chuẩn bị thật tốt các điều kiện để triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính và hoàn thành việc xây dựng các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực trong nửa đầu năm 2013. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới tính khả thi, tính hợp lý, đồng bộ của các văn bản và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Về nhóm các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của công tác tư pháp, pháp chế. Các bộ, ngành, địa phương cũng cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực làm công tác tư pháp, pháp chế theo yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn hóa, tăng cường chế độ ưu đãi và các giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin...