Chính sách thuế đối với hoạt động mua, bán hàng hóa ở nước ngoài?

Ngọc Anh

(Tài chính) Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh vừa có Công văn số 9985/CT-TTHT ngày 20/12/2012 trả lời về những băn khoăn liên quan đến chính sách thuế đối với hoạt động mua, bán hàng hóa ở nước ngoài.

Ảnh minh họa.Nguồn:Internet
Ảnh minh họa.Nguồn:Internet
Theo đó, trước những băn khoăn về chính sách thuế đối với hoạt động mua, bán hàng hóa ở nước ngoài; Cục thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

+ Tại khoản 2c Điều 3 quy định các loại hoá đơn:

 “Hoá đơn xuất khẩu là hoá đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hoá, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại.”

+ Tại khoản 1b Điều 14 quy định nguyên tắc lập hoá đơn:

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá".

- Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (GTGT):

+ Tại khoản 1 Điều 5 quy định các trường hợp không phải tính kê khai nộp thuế GTGT bao gồm:

Hàng hoá, dịch vụ được người nộp thuế tại Việt Nam cung cấp ở ngoài Việt Nam, trừ hoạt động vận tải quốc tế mà chặng vận chuyển có điểm đi và điểm đến ở nước ngoài”.

+ Tại khoản 10 Điều 14 quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 Thông tư này được khấu trừ toàn bộ”.

- Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp một Công ty ở Việt Nam mua hàng hoá của một doanh nghiệp ở nước ngoài (bên thứ 2)(không nhập khẩu vào Việt Nam) và bán cho một doanh nghiệp khác tại cảng nước ngoài (bên thứ 3) thì Công ty ở Việt Nam thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, khoản thuế GTGT đầu vào phục vụ cho việc mua bán này được kê khai, khấu trừ toàn bộ.

Khi bán hàng cho bên thứ 3, Công ty ở Việt Nam phải lập hoá đơn xuất khẩu để kê khai nộp thuế TNDN theo quy định.