Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức

Trần Huyền

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước. Ngay sau đó, ông Tô Lâm tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức.
Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức.

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng nay 22/5, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, 472/473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 96,92% tổng số đại biểu Quốc hội. Như vậy, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Tô Lâm.

Ngay sau khi được bầu giữ chức vụ, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ và phát biểu nhậm chức trước Quốc hội.

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đây là vinh dự, trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để ông cùng với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực, phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân theo con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân, tân Chủ tịch nước hứa sẽ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước đã được Hiến định; tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, quốc phòng an ninh của Đất nước, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin tự lực tự cường tự hào dân tộc, nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi chủ trương đường lối của Đảng...

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm sinh năm 1957, quê huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội hai khóa XIV, XV.