Quyết định số 120/QĐ-BGTVT:

Chương trình hành động tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ


Quyết định số 120/QĐ-BGTVT ngày 05/2/2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP về biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 120/QĐ-BGTVT.