Chương trình hội thảo: “Hướng tới thực thi hiệu quả luật thuế thu nhập cá nhân"


- Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 16/05/2013 (thứ Năm).

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình.

STT

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

1

8h30 – 8h40

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình

 Ban Tổ chức

 

 

2

 

8h40-9h

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Lãnh đạo Bộ Tài chính

 

 

3

 

9h - 9h30

 

Những điểm mới của Luật Thuế Thu nhập cá nhân

số 26/2012/QH13

 

Vụ Chính sách  Thuế

- Bộ Tài chính

 

 

4

 

9h30 – 10h

 

Những nội dung mới của công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân

 

Vụ Quản lý thuế Thu nhập

 cá nhân - Tổng cục Thuế

 

 

5

 

10h – 10h30

 

Luật thuế Thu nhập cá nhân

 số 26/2012/QH13: Nhìn từ giác độ người nộp thuế

 

 Khoa Thuế - Hải quan

(Học viện Tài chính)

 

 

6

 

 

10h30 – 10h45

 

Triển khai Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13: Những lưu ý với người dân, doanh nghiệp

 

Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam

 

7

 

10h45  - 11h30

 

 

 Thảo luận

 

Cử tọa và chuyên gia

 

 

8

 

11h30

 

 Bế  mạc Hội thảo

 

Ban Tổ chức