Chuyển gần 4.650 tỷ đồng kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 chưa thực hiện sang năm 2022

Việt Hoàng

Ngày 29/3/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP cho phép chuyển nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 đã giao dự toán năm 2021 cho Bộ Y tế chưa sử dụng hết sang năm 2022 sử dụng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đề nghị Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tại Nghị quyết số 46/NQ-CP, Chính phủ cho phép chuyển nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đã giao dự toán cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của Bộ Y tế chưa thực hiện sang năm 2022 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 như đề nghị của Bộ Tài chính.

Cụ thể, số tiền được phép chuyển là 4.643.821,75 triệu đồng, bao gồm cả kinh phí mua vắc xin, vật tư tiêm chủng, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin phòng COVID-19.

Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, số liệu báo cáo và xử lý cụ thể theo quy định.

Nghị quyết yêu cầu, đối với kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2022, Bộ Y tế chủ động sử dụng dự toán được giao, phối hợp với Bộ Tài chính để đề xuất, trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán (nếu có) theo quy định.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, đúng quy định.