VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
06 điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

06 điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Từ ngày 05/02/2021, việc chào bán trái phiếu riêng lẻ của Quỹ đầu tư và phát triển địa phương được thực hiện theo Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư và phát triển địa phương.

Huy động thành công thêm 8.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Thị trường trái phiếu Chính phủ tiếp tục phát triển ổn định

[Infographics] Huy động thành công thêm 7.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Các nhà đầu tư có còn đặt niềm tin vào trái phiếu chính phủ Trung Quốc?

Theo đó, Quỹ đầu tư và phát triển địa phương được chào bán trái phiếu riêng lẻ khi đủ các điều kiện sau:

Một là, quỹ có thời gian hoạt động tối thiểu từ 01 năm kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định thành lập Quỹ.

Hai là, Quỹ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đánh giá xếp loại hoạt động có hiệu quả năm trước liền kề của năm phát hành theo quy định tại Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Ba là, đảm bảo tuân thủ quy định về nhà đầu tư mua và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định của pháp luật về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Bốn là, có phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trong đó nêu cụ thể về mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu và nguồn bố trí trả nợ gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn.

Năm là, thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có), trừ trường hợp phát hành trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.

Sáu là, đáp ứng các giới hạn đầu tư, cho vay, huy động vốn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM