VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Các nội dung chi cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Các nội dung chi cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 102/2020/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ Tài chính bãi bỏ 9 thông tư về lĩnh vực thuế, phí và lệ phí

Phạt đến 10 triệu đồng đối với hành vi làm mất hóa đơn

Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền xem xét tình trạng xe cơ giới trước khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm

Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng với hoạt động vãng lai ngoại tỉnh

Thông tư số 102/2020/TT-BTC nêu rõ, kinh phí phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được sử dụng chi cho 08 nội dung sau:

Một là, chi xây dựng các văn bản hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử; các báo cáo, văn bản liên quan đến công tác bầu cử.

Hai là, chi in ấn tài liệu, ấn phẩm phục vụ bầu cử. Trong đó, chi in ấn các tài liệu phục vụ cho cuộc bầu cử như: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; các ấn phẩm, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phục vụ cho cuộc bầu cử.

Chi in ấn như: Thẻ cử tri, phiếu bầu cử, nội quy phòng/khu vực bỏ phiếu, các biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử, phù hiệu cho nhân viên tổ chức bầu cử; các hồ sơ ứng cử, tiểu sử, các loại danh sách phục vụ công tác bầu cử (danh sách các đơn vị bầu cử, danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, người tự ứng cử, người trúng cử); các biên bản liên quan đến bầu cử, giấy chứng nhận đại biểu trúng cử và các loại tài liệu, giấy tờ khác có liên quan phục vụ cho công tác bầu cử.

Ba là, chi xây dựng, cập nhật, vận hành trang thông tin điện tử về công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử quốc gia; chi trang thiết bị phục vụ Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.

Bốn là, chi cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự, thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và vận động bầu cử.

Năm là, chi tổ chức các hội nghị: Hội nghị triển khai công tác bầu cử, hội nghị trực tuyến, hội nghị hiệp thương, hội nghị cử tri, hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; hội nghị tập huấn, hội nghị giao ban, hội nghị tổng kết, khen thưởng.

Sáu là, chi cho công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác bầu cử: Chi phương tiện đi lại, công tác phí; Chi vận chuyển phiếu bầu, quản lý và kiểm phiếu bầu; Chi khác liên quan đến công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bầu cử.

Bảy là, chi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát hoạt động khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử.

Tám là, chi phí hành chính cho công tác bầu cử: Chi văn phòng phẩm, chi phí hành chính trong đợt bầu cử; Chi thông tin liên lạc phục vụ bầu cử; Chi thuê hội trường và địa điểm bỏ phiếu; Chi trang trí, loa đài, an ninh, bảo vệ tại các tổ bầu cử; Chi làm hòm phiếu bổ sung, khắc dấu của tổ chức bầu cử, bảng niêm yết danh sách bầu cử; Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử; Chi khác phục vụ trực tiếp cho công tác bầu cử.

Trong phạm vi kinh phí phục vụ bầu cử được cơ quan có thẩm quyền phân bổ và tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị được giao sử dụng kinh phí thực hiện bố trí kinh phí chi tiêu theo các nội dung trên đây cho phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Thông tư số 102/2020/TT-BTC cũng quy định cụ thể các mức chi tại Trung ương và địa phương. Kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Cùng với số kinh phí phục vụ bầu cử do ngân sách Trung ương đảm bảo, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, yêu cầu công việc và khả năng ngân sách địa phương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định bổ sung kinh phí từ ngân sách địa phương để phục vụ cho công tác bầu cử tại địa phương.

Kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử phải được các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ, chi tiêu theo đúng chế độ, đúng mục đích, có hiệu quả; sử dụng các phương tiện phục vụ các cuộc bầu cử trước đây hiện còn sử dụng được, huy động các phương tiện đang được trang bị ở các cơ quan, đơn vị để phục vụ cho nhiệm vụ bầu cử đảm bảo tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM