Cổ phiếu thưởng dưới mệnh giá: Không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Theo dddn

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 62/2009/TT-BTC quy định việc chuyển nhượng cổ phiếu dưới mệnh giá, nhận cổ tức bằng cổ phiếu hay cổ phiếu thưởng thì được miễn thuế.

Theo đó, Công ty cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hoặc Công ty TNHH chia lãi cho thành viên góp vốn có trách nhiệm khấu trừ thuế, kê khai thuế, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn của cổ đông hoặc thành viên góp vốn theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn. Được biết, theo Thông tư 84/2008/TT-BTC, trước khi trả cổ tức, lợi tức cho cá nhân đầu tư vốn, các tổ chức có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN. Số thuế TNCN khấu trừ được xác định bằng lợi tức, cổ tức mỗi lần trả nhân với thuế suất 5%. Trường hợp Công ty cổ phần trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu hoặc thưởng cổ phiếu cho cá nhân thì khi nhận cổ tức (hoặc nhận cổ phiếu thưởng) cá nhân chưa phải nộp thuế TNCN. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải tự khai và tự nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Cụ thể, theo Điều 7 (Thông tư 62/2009/TT-BTC), căn cứ để xác định số thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ đầu tư vốn là giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán của Cty cổ phần hoặc số lượng cổ phiếu mà cổ đông nhận được nhân với mệnh giá của cổ phiếu đó và thuế suất thuế TNCN.

Trường hợp chuyển nhượng cổ phiếu với gia thấp hơn mệnh giá thì tính thuế TNCN đối với hoạt động đầu tư vốn theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

Ngoài việc phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động đầu tư vốn, khi chuyển nhượng cổ phiếu có được từ nhận cổ tức, cổ phiếu thưởng cá nhân còn phải nộp thuế chuyển nhượng chứng khoán. Căn cứ để xác định số thuế TNCN phải nộp là giá cổ phiếu thực tế tại thời điểm chuyển nhượng và thuế suất thuế TNCN (0,1% tính trên giá thực chuyển nhượng hoặc 20% tính trên chênh lệch giữa giá thực tế chuyển nhượng với mệnh giá).

Cá nhân không phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán nếu giá chuyển nhượng cổ phiếu thưởng, cổ phiếu nhận thay cổ tức thấp hơn mệnh giá.

Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì phải khai và nộp thuế TNCN đối với cổ tức nhận bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng ngay. Trường hợp số lượng cổ phiếu chuyển nhượng lần đầu ít hơn số cổ phiếu nhận thay cổ tức hoặc số cổ phiếu thưởng thì sẽ tính và nộp thuế TNCN kế tiếp vào các lần chuyển nhượng sau cho tới khi hết số cổ phiếu đó. Cũng theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, trường hợp Cty cổ phần trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền nhưng ghi tăng vốn đầu tư của cổ đông thì cổ đông phải tự kê khai và nộp thuế TNCN đối với hoạt động đầu tư vốn như đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng như quy định trên.

Hiện, thắc mắc của dư luận lúc này là việc ấn định giá chuyển nhượng của cơ quan thuế dựa trên cơ sở nào?

Trả lời vấn đề này, Tổng cục Thuế giải thích, việc ấn định giá sẽ dựa trên cơ sở giá mua bán cùng loại cổ phiếu trong cùng ngày của nhiều người khác và một số cơ sở khác, cơ quan thuế sẽ ấn định giá chuyển nhượng trong trường hợp cần thiết. Một điểm đáng chú ý khác đối với thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn theo Thông tư mới này là trường hợp giá thực tế chuyển nhượng cổ phiếu thấp hơn mệnh giá, thì cá nhân không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, trong trường hợp chuyển nhượng cổ phiếu dưới mệnh giá cá nhân vẫn có thể có thu nhập, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi rất nhiều cổ phiếu rơi xuống dưới mệnh giá.