Công bố chi tiết về gói kích cầu 8 tỷ USD

Theo VnEconomy

Một trong 8 phần của gói kích cầu 143.000 tỷ đồng đã được Bộ kế hoạch và Đầu tư công bố chính thức là thực hiện chính sách giảm thuế khoảng 28.000 tỷ đồng.

Ngày 12/5, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố chính thức về gói kích cầu có giá trị 143.000 tỷ đồng của Chính phủ. Theo đó, gói kích cầu tương đương 8 tỷ USD được chia thành 8 phần có các giá trị khác nhau. Cụ thể các phần của gói kích cầu này bao gồm:

Thứ nhất, hỗ trợ lãi suất vay vốn tín dụng khoảng 17.000 tỷ đồng.

Thứ hai, tạm thu hồi vốn đầu tư xây dựng cơ bản ứng trước khoảng 3.400 tỷ đồng.

Thứ ba, ứng trước ngân sách nhà nước để thực hiện một số dự án cấp bách khoảng 37.200 tỷ đồng.

Thứ tư, chuyển nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm 2008 sang năm 2009 khoảng 30.200 tỷ đồng.

Thứ năm, phát hành thêm trái phiếu Chính phủ khoảng 20.000 tỷ đồng.

Thứ sáu, thực hiện chính sách giảm thuế khoảng 28.000 tỷ đồng.

Thứ bảy, tăng thêm dư nợ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp khoảng 17.000 tỷ đồng.

Thứ tám, các khoản chi kích cầu khác nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội khoảng 7.200 tỷ đồng.

Về tác động của gói kích cầu, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc khẳng định: tuy các giải pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng chỉ được thực hiện trong thời gian ngắn, trong đó có nhiều chính sách mới được ban hành nhưng qua theo dõi, phân tích diễn biến tình hình kinh tế 4 tháng đầu năm có thể thấy việc thực hiện các giải pháp chính sách kích cầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề xuất 6 giải pháp thực hiện gói kích cầu trong thời gian tới như đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn kích cầu để kịp thời thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện gói kích cầu, thường xuyên cập nhật thông tin để điều chỉnh gói kích cầu cho phù hợp với tinh hình thực tiễn.