Công ty Cổ phần Trung Đô:

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

PV.

Công ty Cổ phần Trung Đô (số 205 Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) tổ chức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Nguồn: Công ty Cổ phần Trung Đô.
Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Nguồn: Công ty Cổ phần Trung Đô.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Trung Đô gồm: sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng. Sản phẩm chính của Công ty gồm: Gạch ốp lát, gạch cotto, ngói gốm sứ, gạch xây, nhà ở...

Theo Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của Công ty, tổng số vốn điều lệ thực góp của Công ty là 80.000.000.000 đồng, tổng vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 31/12/2015 là 193.498.115.489 đồng.

Nguồn vốn của Công ty lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty ngày 31/12/2015. Theo đó, số tiền cần để trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến là 12.800.000.000 đồng, trong khi đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty tại ngày 31/12/2015 là 30.826.790.863 đồng.

Sau khi Công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, nếu cổ đông nào có đề nghị bằng văn bản xin nhận cổ tức bằng tiền mặt thay cho cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt cho những cổ đông đó bằng với tỷ lệ 16% mệnh giá cổ phiếu (1.600 đồng/cổ phiếu).

Văn bản đề nghị của cổ đông phải được gửi đến trụ sở chính của Công ty cổ phần Trung Đô tại số 205 Lê Duẩn,TP. Vinh, tỉnh Nghệ An trước 16h30 ngày 10/10/2016. Cổ đông nào không gửi văn bản hoặc có gửi đến sau thời điểm này sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền) là 16h ngày 30/9/2016.

Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể: Công ty Cổ phần Trung Đô.