Quyết định số 2562/QĐ-NHNN:

Công bố thủ tục hành chính hoạt động ngân hàng thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước


Quyết định số 2562/QĐ-NHNN ngày 11/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý.

Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-NHNN ngày 05/11/2019 và Thông tư số 21/2019/TT-NHNN ngày 14/11/2019 thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2562/QĐ-NHNN.