Công bố thủ tục hành chính về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh đối với doanh nghiệp nhà nước

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2438/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với doanh nghiệp nhà nước.

Đây là thủ tục hành chính về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với DNNN hoàn thành cổ phần hóa; xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với DNNN thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán. Người nộp thuế được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt gửi hồ sơ đề nghị xóa nợ tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Mời download nội dung Quyết định: Quyet dinh so 2438-2014-QĐ-BTC.doc