Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức bị phạt 300 triệu đồng do không công bố và công bố thông tin sai lệch

PV.

Ngày 12/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 197/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (quận 1, TP. Hồ Chí Minh) vì đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố và công bố thông tin (CBTT) sai lệch.

Theo đó, UBCKNN quyết định xử phạt Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 100 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty đã không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) các tài liệu: Biên bản họp HĐQT số 11/2021/BB-HĐQT ngày 29/3/2021 về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Song Hỷ Quốc tế, Biên bản họp HĐQT số 21/2021/BB-HĐQT ngày 27/5/2021 về việc thông qua chủ trương bảo lãnh nợ 65 tỷ đồng cho Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên Ý, Biên bản họp HĐQT số 26/2021/BB-HĐQT ngày 10/6/2021 về việc thông qua chủ trương cho Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên Ý mượn tiền.

Công ty này cũng CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và Trên trang thông tin điện tử của HOSE các tài liệu: 04 Quyết định của tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh (Quyết định số 03/2021/QĐ-BPKCTT ngày 06/01/2021 về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả số 5438/QĐ-CT ngày 25/12/2020 và Quyết định số 5439/QĐ-CT ngày 25/12/2020 của Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Quyết định số 55/2021/QĐ-TA ngày 15/01/2021 về việc không chấp thuận đơn khiếu nại của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và vẫn đồng ý cho tạm dừng thi hành đối với các Quyết định 5438/QĐ-CT ngày 25/12/2020 và Quyết định số 5439/QĐ-CT ngày 25/12/2020, Quyết định số 43/2021/QĐ-HBPKCTT và số 44/2021/QĐ-HBPKCTT ngày 26/2/2021 về hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời về việc tạm đình chỉ xử phạt và truy thu thuế liên quan Công ty), Quyết định số 66/QĐ-CT ngày 11/01/2021 về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2020, giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước sau kiểm toán đối với BCTC năm 2020, BCTC riêng quý I, II/2021 và BCTC riêng hợp nhất quý I, II/2021, Báo cáo thường niên năm 2020.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức cũng bị phạt với số tiền 200 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính CBTT sai lệch. Được biết, Công ty này CBTT sai lệch số liệu lợi nhuận tại BCTC riêng và hợp nhất quý IV/2020 so với BCTC riêng và hợp nhất 2020 đã kiểm toán, tại BCTC riêng và hợp nhất bán niên 2021 so với BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2021 đã được soát xét (Công ty hạch toán sai số liệu dự phòng khó đòi, dự phòng chi phí đã phát sinh của dự án, dự phòng của khoản lỗ do chuyển nhượng cổ phiếu tại BCTC riêng và hợp nhất quý IV/2020 và bán niên năm 2021).

Bên cạnh đó, Công ty này cũng đã CBTT sai lệch đối với nội dung Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020. Cụ thể, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020, Công ty báo cáo không có giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, không có các giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty. Tuy nhiên, theo BCTC kiểm toán riêng năm 2019, 2020, Công ty có giao dịch với người có liên quan của Công ty.