Đã có quy định xử lý tài sản hình thành từ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Đức Mạnh

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Kạn liên quan đến hướng dẫn xử lý tài sản Nhà nước trang bị để triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, vấn đề này đã được quy định cụ thể tại Mục 2 Chương II Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi đến sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV về hướng dẫn xử lý tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, vấn đề này đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP.

Theo đó, tại khoản 2 Điều 18, Điều 19 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP quy định, việc quản lý, sử dụng và xử lý tài sản với nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ được thực hiện theo Hợp đồng ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó phải thể hiện rõ phần quyền sở hữu tài sản thuộc về nhà nước và hình thức xử lý theo quy định tại Điều 19 Nghị định này.

Cụ thể, Nhà nước giao không bồi hoàn phần tài sản trang bị thuộc về nhà nước cho tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với nhiệm vụ được nhà nước hỗ trợ không quá 30% tổng số vốn; Chương trình khoa học và công nghệ khác theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ có quy định về việc nhà nước chuyển giao không bồi hoàn tài sản trang bị.

Theo Điều 19, việc bán phần sở hữu của nhà nước cho tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ hoặc bán cho tổ chức, cá nhân khác theo sự thỏa thuận của các đồng chủ sở hữu đối với trường hợp không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này.

Cùng với đó, Điều 19 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP cũng quy định rõ, giao quyền sử dụng phần tài sản thuộc về nhà nước cho tổ chức, cá nhân chủ trì đối với trường hợp tổ chức, cá nhân chủ trì quy định tại Khoản 2 Điều này không nhận mua tài sản mà không bán được cho tổ chức, cá nhân khác.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia), Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương (đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc địa phương quản lý) xem xét, quyết định việc giao quyền trên cơ sở kết luận của Hội đồng nghiệm thu về khả năng tiếp tục phát huy, hoàn thiện kết quả thương mại hóa công nghệ, sản phẩm và đề nghị của cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Tổ chức chủ trì có trách nhiệm hoàn trả giá trị tài sản thông qua việc thương mại hóa kết quả.

Trình tự, thủ tục giao quyền sử dụng phần tài sản trang bị thuộc về Nhà nước được thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, tại Điều 20, Điều 21 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP cũng đã quy định cụ thể việc xử lý đối với phần quyền sở hữu tài sản trang bị thuộc về nhà nước trong trường hợp giao không bồi hoàn phần quyền sở hữu tài sản trang bị thực hiện nhiệm vụ và bán phần sở hữu của nhà nước về tài sản trang bị thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Theo thông tin từ phía Bộ Tài chính, hiện nay, Bộ đang tham mưu, xây dựng dự thảo Nghị đinh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và đã gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.