Quản lý, xử lý tài sản hình thành từ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước

PV.

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 8893/BTC-QLCS về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tại Công văn số 8893/BTC-QLCS gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước. Ngày 30/7/2018, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 63/2018/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP và Thông tư số 10/2019/TT-BTC ngày 20/2/2019 hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước.

Đồng thời, ngày 10/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 32/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Ngày 22/12/2021, Bộ Tài chính tiếp tục có Công văn số 14504/BTC-QLCS về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công; trong đó, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả các quy định về quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước.

Bộ Tài chính cho biết, qua tổng hợp báo cáo cáo của các Bộ, ngành, địa phương theo Công văn số 3970/BTC-QLCS ngày 06/5/2022 cho thấy, việc triển khai thực hiện các văn bản nêu trên tại các Bộ, ngành, địa phương đã thu được những kết quả ban đầu, song vẫn còn tồn tại những hạn chế cần phải khắc phục trong công tác tổ chức thực hiện.

Để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác, xử lý tài sản và ứng dụng, thương mại bán kết quả của các nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước, phòng, chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua nhiệm vụ KH&CN, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền, tập huấn các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước cho các đối tượng chịu sự tác động của chính sách (đặc biệt là các tổ chức, cá nhân được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước; cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KH&CN; cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ KH&CN; tổ chức, cá nhân thụ hưởng kết quả của việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN...).

Bộ KH&CN khẩn trương xây dựng và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu về tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước. Các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, ban hành đầy đủ quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản  theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước:

Thứ nhất, thực hiện việc trang bị tài sản để triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả; quản lý, sử dụng tài sản để thực hiện nhiệm vụ đúng mục đích; thực hiện lập, mở sổ theo dõi riêng tài sản, quản lý, lưu trữ hồ sơ về tài sản theo quy định; đăng nhập đầy đủ thông tin về tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo quy định của pháp luật; thực hiện kiểm kê và thực hiện chế độ báo cáo tài sản theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.

Thứ hai, khi nhiệm vụ kết thúc, thực hiện bảo quản tài sản và hồ sơ tài sản; kiểm kê, lập phương án xử lý tài sản đúng thời hạn và hình thức xử lý theo quy định để báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền tổng hợp, thẩm định, quyết định xử lý; tổ chức xử lý sau khi phương án xử lý tài sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Thứ ba, thực hiện nghiêm quy định về giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng; các tổ chức, cá nhân chủ trì được giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu, phát triển công nghệ, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN theo quy định của pháp luật, thực hiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý nhiệm vụ kết quả sử dụng, thương mại hóa. Thực hiện thu hồi đối với các tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước đã giao cho tổ chức, cá nhân chủ trì mà trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày được giao tài sản mà không sử dụng để ứng dụng, thương mại hóa hoặc không gửi báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng, thương mại hóa hàng năm theo quy định. Việc chấp hành chế độ báo cáo và hiệu quả ứng dụng, thương mại hóa kết quả phải được xem xét, đánh giá kỹ khi xét giao nhiệm vụ KH&CN khác cho tổ chức, cá nhân chủ trì.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương cũng thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với tài sản là kết quả của nhiệm vụ ngân sách cấp, đại diện phần quyền chủ sở hữu đối với phần tài sản thuộc về nhà nước của nhiệm vụ ngân sách hỗ trợ.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ KH&CN, các tổ chức, cá nhân được giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN, tổ chức, cá nhân thụ hưởng kết quả của việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn trong việc quản lý, sử dụng đối với tài sản được hình thành thông qua thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có), không để thất thoát, lãng phí tiền và tài sản của Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phối hợp kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.