Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc:

Đảm bảo 100% hàng hóa bảo quản đủ về số lượng, an toàn về chất lượng

Minh Anh

Năm 2023, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc tiếp tục phát huy hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh, toàn diện.

Cục DTNN khu vực Đông Bắc duy trì thực hiện tốt phong trào xây dựng vùng kho "An toàn - xanh - sạch, đẹp".
Cục DTNN khu vực Đông Bắc duy trì thực hiện tốt phong trào xây dựng vùng kho "An toàn - xanh - sạch, đẹp".

Chủ động khắc phục mọi khó khăn, hạn chế, thời gian tới, Cục DTNN khu vực Đông Bắc xác định các mục tiêu gồm: Nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng trong cán bộ, công chức; phát huy hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành; làm tốt công tác dân chủ, đoàn kết; thực hiện tốt các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh, toàn diện.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, thời gian tới, Cục DTNN khu vực Đông Bắc phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó tập trung thực hiện thắng lợi, toàn diện kế hoạch mua nhập, xuất bán lương thực; nhập các loại vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn; triển khai kịp thời, an toàn, hiệu quả xuất cấp cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ; sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất khác theo quyết định của Tổng cục DTNN.

Đơn vị sẽ đảm bảo 100% hàng hóa bảo quản lưu kho luôn đủ về số lượng, an toàn về chất lượng; thường xuyên duy trì thực hiện tốt 5 nội dung điểm kho "An toàn - xanh - sạch, đẹp". Thực hiện hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; tiếp tục nghiên cứu khoa học và áp dụng các cải tiến kỹ thuật vào bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia.

Cùng với đó, Cục thực hiện nghiêm túc Luật Dự trữ quốc gia, Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách nhà n­ước, Luật Cán bộ công chức, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và chế độ công khai tài chính, quy chế dân chủ cơ sở...

Để nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Cục DTNN khu vực Đông Bắc tổ chức sắp xếp điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm túc đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện đầy đủ kịp thời mọi chế độ chính sách cho 100% cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị.

Phấn đấu 100% cán bộ, công chức trong đơn vị nắm vững nội dung văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý và các quy định về chế độ chính sách để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...