DATC: Không ngừng kiện toàn tổ chức, bộ máy để phát triển

PV.

Trải qua trên 13 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã đạt được những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt, trở thành đơn vị dẫn đầu trong thị trường mua bán, xử lý nợ Việt Nam. Kết quả này được tạo dựng từ nền tảng vững chắc của tổ chức, bộ máy Công ty.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu trao tặng Cờ Thi đua của Bộ Tài chính cho công ty DATC
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu trao tặng Cờ Thi đua của Bộ Tài chính cho công ty DATC

 Nếu như vào ngày đầu mới thành lập, cơ cấu tổ chức của Công ty chỉ có 2 phòng, 20 người, đến nay, cơ cấu tổ chức của DATC đã có 10 ban, 02 chi nhánh và 01 trung tâm; với tổng số gần 200 cán bộ, nhân viên; trong đó, 90% cán bộ có trình độ đại học và sau đại học; tổng vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng…

Nhìn lại chặng đường từ khi thành lập đến nay, DATC đã vượt qua rất nhiều khó khăn để gặt hái những thành công với tăng trưởng vượt trội về mọi mặt.

Đặc biệt là trong giai đoạn từ 2010-2016, Công ty đã thực hiện mua và xử lý nợ cho các doanh nghiệp (DN) với quy mô nợ xấu đạt trên 13.560 tỷ đồng và doanh số mua nợ đạt trên 6.707 tỷ đồng, đem lại doanh thu 8.073 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.390 tỷ đổng và nộp ngân sách nhà nước 795 tỷ đồng.

Với nỗ lực và quyết tâm, đặc biệt, trong năm 2015 - 2016, đã liên tục ghi nhận nhiều sự kiện quan trọng của Công ty: cơ cấu tổ chức được kiện toàn; tăng vốn điều lệ lên mức 6.000 tỷ đồng; doanh số, doanh thu, lợi nhuận liên tục thiết lập kỷ lục với mức tăng gấp 2 lần so với năm 2014…

Một trong những yếu tố góp phần quan trọng vào sự thành công của DATC đó chính là công tác cơ cấu tổ chức luôn được quan tâm hàng đầu, liên tục kiện toàn nhân sự, tổ chức bộ máy đảm bảo ổn định, phát triển.

Theo đó, trong những năm qua, DATC tập trung phát triển nguồn nhân lực, chú trọng thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng cán bộ có chất lượng để từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

Nhằm ổn định cơ cấu tổ chức để tập trung thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh được Bộ Tài chính giao, DATC đã nhanh chóng hoàn tất công tác chuyển đổi đăng ký kinh doanh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty theo đúng mô hình Công ty TNHH một thành viên từ tháng 7/2014.

Đồng thời, Công ty cũng tiến hành rà soát và triển khai củng cố công tác nhân sự tại đơn vị; đề cao phát triển kỹ năng làm việc và năng lực cán bộ, năng suất lao động, tăng cường công tác tuyển dụng nhân sự có chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày một cao của hoạt động kinh doanh.

Đặc biệt, Công ty luôn quan tâm đến công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, luân chuyển đối với những cán bộ có năng lực chuyên môn, kết quả công tác tốt.

Chỉ tính riêng trong năm 2016, Công ty đã kết hợp quy hoạch, bổ nhiệm và luân chuyển 50 cán bộ, trong đó, hoàn thành công tác rà soát, đánh giá cán bộ, triển khai quy hoạch 37 cán bộ lãnh đạo Công ty, ban nghiệp vụ, chi nhánh, trung tâm thuộc Công ty giai đoạn 2016-2020.

Mặt khác, phối hợp với Vụ tổ chức cán bộ triển khai công tác quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền của Bộ, hoàn thiện các thủ tục trình Bộ bổ nhiệm Hội đông thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty…

Công ty đã thực hiện đã thự hiện việc đa dạng hóa hình thức đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho các bộ, nhân viên qua việc thuê các chuyên gia, các cơ sở đào tạo, tọa đàm, thảo luận xây dựng cơ chế chính sách, quy trình, quy chế… Qua đó, tạo bước chuyển biến rõ rệt về chất lượng cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn Công ty.

Theo quy định mới của Nhà nước về việc xây dựng thang lương cho người lao động tại DN, DATC đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện xây dựng thang lương, bảng lương mới cho Công ty.

Đảm bảo các quyền lợi được hưởng của người lao động; xây dựng đề án khoán quỹ lương tại các chi nhánh, trung tâm, tham mưu đưa các đặc thù kinh doanh của DATC khi xác định lương vào các nghị định, thông tư về tiền lương của Chính phủ, góp phần tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo thực hiện đúng quy định của nhà nước. Từ đó, tạo động lực cho người lao động phát huy năng lực, đóng góp vào thành quả hoạt động chung của đơn vị.

Trong năm 2017 và các năm tiếp theo, với kế hoạch thành lập Ban mua bán nợ 3 và ban khai thác tài sản hiện DATC và tiếp tục nghiên cứu cơ cấu tổ chức, lao động, chính sách tiền lương phù hợp với Đề án nâng cấp Tổng công ty và chiến lược phát triển công ty gia đoạn 2015-2020.

Hoàn thành việc xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ để sớm xây dựng thang bảng lương, chuyển xếp lương đối với người lao động theo Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH.

Sẽ thường xuyên thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở đó xây dựng chương trình đào tạo trong và ngoài nước để đáp ứng yêu cấu nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu chế độ xứng đáng với năng lực cống hiến để thu hút người tài đóng góp, xây dựng phát triển Công ty.

Trên 13 năm với sự nỗ lực, phát triển không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, nhân viên qua nhiều thế hệ, DATC luôn thực hiện đúng các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, bám sát và tận dụng tốt sự lãnh của Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính để vượt qua nhiều khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ghị nhận những thành tựu đó, DATC đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chình tặng nhiều bằng khen, danh hiệu cao quý. Điển hình như: Huân chương Lao động Hạng Ba; Cờ thu đua của Bộ Tài chính; nhiều Bằng khen của Thủ tường Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Tài chính…