Đề xuất một số quy định mới về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế, Bộ Tài chính đã đề xuất một số quy định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Đề xuất một số quy định mới về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, Khoản 5 và khoản 8 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 bổ sung quy định ưu đãi thuế (thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm thuế 9 năm tiếp theo) đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và dự án khai thác khoáng sản, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng, sử dụng công nghệ phải được thẩm định theo quy định của Luật công nghệ cao, Luật khoa học và công nghệ, thực hiện giải ngân tổng vốn đầu tư đăng ký không quá 5 năm kể từ ngày được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; đồng thời quy định một số dự án có quy mô vốn 12.000 tỷ đồng đặc biệt khuyến khích đầu tư thì cho phép Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất 10% không quá 15 năm.

Căn cứ quy định của Luật, tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung điểm e vào khoản 1 Điều 15 Nghị định 218/2013/NĐ-CP nội dung này; đồng thời bổ sung quy định rõ hơn việc xác định thời điểm được cấp phép đầu tư là ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu t ư.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất Dự án thuộc diện trên được kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi nhưng không quá 15 năm nếu đáp ứng một trong các tiêu chí: 1- Sản xuất sản phẩm hàng hóa có khả năng cạnh tranh toàn cầu, doanh thu đạt trên 20.000 tỷ đồng/năm chậm nhất sau 5 năm kể từ khi có doanh thu từ dự án đầu tư; 2- Sử dụng thường xuyên trên 6.000 lao động; 3- Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực hạ tầng kinh tế kỹ thuật, bao gồm: đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước, cầu, đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, sân bay, nhà ga, năng lượng mới, năng lượng sạch, công nghiệp tiết kiệm năng lượng, dự án lọc hóa dầu.

Dự thảo nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ưu đãi thuế khi doanh nghiệp xã hội hóa chuyển đổi loại hình

Bộ Tài chính cho biết, theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ thì doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa (XHH) không thuộc địa bàn ưu đãi thuế được áp dụng thuế suất 10% suốt thời gian thực hiện; miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo. Trường hợp dự án thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì thời gian giảm thuế là 9 năm.

Pháp luật về thuế TNDN cũng quy định thống nhất mức ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư (trong đó có lĩnh vực XHH) như tại Nghị định 69/2008/NĐ-CP. Tuy nhiên, tại khoản 5 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN là dự án đầu tư lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện, trừ các trường hợp như dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh). Theo quy định này thì các dự án XHH được chuyển đổi sở hữu, mô hình hoạt động từ đơn vị nhà nước sang doanh nghiệp thuộc diện loại trừ khỏi trường hợp được ưu đãi thuế.

Theo Bộ Tài chính, thực tế cho thấy hoạt động XHH giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường là cần khuyến khích để các thành phần kinh tế khác (ngoài thành phần kinh tế Nhà nước) cùng tham gia đầu tư vào các lĩnh vực này theo các hình thức hoặc thành lập doanh nghiệp mới từ dự án đầu tư hoặc chuyển đổi từ hình thức tổ chức công lập, bán công sang hình thức tư thục hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Nhằm khuyến khích phát triển XHH giáo dục và tránh vướng mắc tương tự đối với các lĩnh vực XHH khác, tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung khoản 6 vào Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định: Doanh nghiệp XHH được thành lập từ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu đáp ứng tiêu chí về cơ sở XHH theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng ưu đãi như dự án đầu tư mới. Trường hợp doanh nghiệp XHH đã chuyển đổi trước ngày 1/1/2015 đáp ứng tiêu chí về cơ sở XHH theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ mà chưa được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thì được áp dụng mức ưu đãi của dự án đầu tư mới kể từ khi chuyển đổi.

Việc bổ sung quy định nêu trên cho phép đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp XHH đã thực hiện chuyển đổi trước ngày 1/1/2015.