Đến năm 2030, khu vực doanh nghiệp đóng góp 65-70% GDP cả nước

Theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, Việt Nam đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, đóng góp khoảng 65-70% GDP cả nước.

Đến năm 2030, khu vực doanh nghiệp đóng góp 65-70% GDP cả nước - Ảnh 1

Theo baokiemtoan.vn