Điều kiện thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng

PV.

Điều kiện thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng là một trong những quy định đáng chú ý được bắt đầu thực hiện từ tháng 1/2021 theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Điều 4, Luật Chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc cam kết với tổ chức phát hành nhận mua một phần hoặc toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết hoặc cố gắng tối đa để phân phối số chứng khoán cần phát hành của tổ chức phát hành.

Theo quy định tại Điều 17, Luật Chứng khoán 2019, tổ chức thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng là công ty chứng khoán, tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây: Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thực hiện hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán; Đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của pháp luật; Không phải là người có liên quan với tổ chức phát hành.

Cần lưu ý rằng, tổ chức thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng thực hiện bảo lãnh theo phương thức nhận mua một phần hoặc toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành chỉ được phép bảo lãnh phát hành tổng giá trị chứng khoán không được lớn hơn vốn chủ sở hữu và không quá 15 lần hiệu số giữa giá trị tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất.