Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011

Theo Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho năm ngân sách 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới.

Chi quản lý hành chính các Bộ, ngành tối đa 30 triệu đồng/biên chế/năm

Quyết định quy định cụ thể định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương bao gồm: Chi quản lý hành chính; chi sự nghiệp y tế; đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Theo đó, định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính cho khối cơ quan hành chính từ 19-30 triệu đồng/biên chế/năm (tùy thuộc vào số biên chế của cơ quan). Đối với khối các cơ quan Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, định mức phân bổ năm 2011 là 30 triệu đồng/biên chế/năm.

Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp y tế, đào tạo thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Mức kinh phí ngân sách cấp chi thường xuyên hàng năm cho các đơn vị này trên cơ sở yêu cầu các đơn vị phấn đấu nâng mức tự trang trải nhu cầu chi từ nguồn thu phí và nguồn khác của mình để dành nguồn ưu tiên bố trí cho những đơn vị hoạt động chủ yếu bằng nguồn ngân sách nhà nước.

Việc phân bổ dự toán chi nghiên cứu khoa học được thực hiện dựa trên các nhiệm vụ chuyên môn về khoa học và công nghệ.

Phân bổ thêm cho các địa phương khó khăn

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm chi cho sự nghiệp giáo dục; đào tạo và dạy nghề; y tế; quản lý hành chính;  văn hóa  - thông tin; phát thanh truyền hình; thể dục thể thao; đảm bảo xã hội; quốc phòng; an ninh, khoa học công nghệ; kinh tế; trợ giá, trợ cước; hoạt động môi trường.

Trong đó, đối với chi sự nghiệp giáo dục, định mức phân bổ theo dân số trong độ tuổi đến trường từ 1-18 tuổi như sau: định mức phân bổ vùng đô thị là 1.241.680 đồng/người dân/năm; vùng đồng bằng là 1.460.800 đồng/người dân/năm; miền núi - vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu là 1.986.880 đồng/người dân/năm; vùng cao - hải đảo là 2.775.520 đồng/người dân/năm.

Định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế theo tiêu chí dân số cũng được xác định theo từng vùng. Cụ thể, vùng đô thị là 105.600 đồng/người dân/năm; vùng đồng bằng là 142.700 đồng/người dân/năm; miền núi - vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu là 186.940 đồng/người dân/năm và vùng cao - hải đảo là 261.140 đồng/người dân/năm.

Quyết định nêu rõ, đối với các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long được phân bổ thêm 7% số chi tính theo định mức dân số nêu trên.

Đối với các tỉnh có dân số dưới 500 nghìn dân thì được phân bổ thêm 12%; những tỉnh có dân số từ 500-800 nghìn dân được phân bổ thêm 10% số chi tính theo định mức dân số trên.