Doanh nghiệp nhà nước được phép tham gia dự án mô hình đối tác công - tư

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Hiện nay, các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang thực hiện tiến trình cổ phần hóa. Vì vậy, không cấm và không quy định các biện pháp hạn chế DNNN tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Doanh nghiệp nhà nước được phép tham gia dự án mô hình đối tác công - tư
Không cấm và hạn chế DNNN tham gia PPP. Nguồn: internet

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đã kết luận như vậy sau phiên họp của Ban Chỉ đạo PPP, được Văn phòng Chính phủ thông báo tại văn bản số 217/TB-VPCP.

Dự án đề xuất chưa phản ánh đúng nhu cầu thực tế

Ghi nhận những nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ, ngành và địa phương tập trung hoàn thiện khung thể chế về PPP, chuẩn bị các nguồn lực để thực hiện chương trình PPP, lập danh mục các dự án PPP tiềm năng... , tuy nhiên Phó Thủ tướng đánh giá, số lượng dự án đề xuất còn ít, chưa phản ánh đúng nhu cầu thực tế.

Do đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu, trước mắt Ban Chỉ đạo cần tích cực hơn để thúc đẩy tiến độ triển khai 10 dự án tiềm năng. Đối với các dự án khác đã được các bộ, ngành và địa phương đăng ký, theo từng lĩnh vực, các bộ cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương hoặc báo cáo Ban Chỉ đạo để kịp thời giải quyết. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện các dự án, báo cáo Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, các dự án PPP thường vận hành trong thời gian dài, dễ phát sinh các vấn đề phức tạp. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương lưu ý trong phương án tổ chức và nhân sự, cần bố trí đủ cán bộ có chuyên môn sâu về các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, tài chính, luật... Các bộ ngành, địa phương đã có dự án cần thành lập bộ phận chuyên trách để quản lý dự án; nếu chưa có dự án cụ thể, có thể giao một đơn vị chuyên môn hoạt động kiêm nhiệm.

Không cấm và hạn chế DNNN tham gia PPP

Về một số nội dung của Nghị định về đầu tư theo hình thức PPP, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý với cách tiếp cận soạn thảo Nghị định theo hướng quy định khung. Các trường hợp đặc biệt, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng  cũng đồng ý phương án sử dụng vốn nhà nước thực hiện dự án do Nhà đầu tư đề xuất, tương tự như dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề xuất. Không quy định hạn chế nội dung Đề xuất dự án của nhà đầu tư.

Về DNNN tham gia dự án PPP, Phó Thủ tướng nêu ý kiến, hiện nay các DNNN đang thực hiện tiến trình cổ phần hóa. Vì vậy, không cấm và không quy định các biện pháp hạn chế DNNN tham gia dự án PPP.

Ngoài các vấn đề trên, tại cuộc họp này, Phó Thủ tướng cũng đồng ý cho phép nhà đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trong trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Về đảm bảo và hỗ trợ đầu tư, đồng ý không quy định cụ thể việc áp dụng pháp luật nước ngoài trong Nghị định về đầu tư theo hình thức PPP. Với nội dung bảo lãnh chuyển đổi ngoại tệ: chỉ đảm bảo cân đối ngoại tệ đối với các dự án quan trọng theo kế hoạch, chương trình đầu tư của Chính phủ. Đồng thời, không quy định các nội dung về bảo lãnh vốn vay, bảo lãnh doanh thu tối thiểu.