Đồng chí Lê Hoàng Hải được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công ty Mua bán nợ Việt Nam

DATC

(Tài chính) Ngày 10/6/2014, Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 87-QĐ/ĐUTC chỉ định đồng chí Lê Hoàng Hải, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2013-2015.

Đồng chí Bí thư Lê Hoàng Hải (ngoài cùng bên trái) và đồng chí Phó Bí thư Phạm Ngọc Thao (giữa)
Đồng chí Bí thư Lê Hoàng Hải (ngoài cùng bên trái) và đồng chí Phó Bí thư Phạm Ngọc Thao (giữa)
Trước đó, theo Quyết định số 456/QĐ-BTC, ngày 10/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Lê Hoàng Hải được bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Cũng tại Quyết định số 87- QĐ/ĐUTC ngày 10/6/2014, Đảng ủy Bộ Tài chính đã chỉ định đồng chí Phạm Ngọc Thao - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2013-2015.