ÁP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VỚI ĐỒ UỐNG CÓ ĐƯỜNG PHÙ HỢP YÊU CẦU THỰC TIỄN

Sửa Luật để khắc phục bất cập, phát huy hơn nữa vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt

Sửa Luật để khắc phục bất cập, phát huy hơn nữa vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) sửa đổi. Dự án Luật được xây dựng nhằm giải quyết những bất cập phát sinh, khuyến khích chuyển đổi nhập khẩu, sản xuất, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, hạn chế tiêu dùng hàng hoá có hại cho sức khoẻ, phù hợp xu hướng cải cách thuế TTĐB của các nước.