VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Quy trình chi hỗ trợ nhân đạo, hoàn trả các khoản tiền doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường

Quy trình chi hỗ trợ nhân đạo, hoàn trả các khoản tiền doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường

Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/1/2021 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo, hoàn trả các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường.

Phải tạm ứng bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong 3 ngày

Phải tạm ứng bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong 3 ngày

Một trong những nội dung nhằm tạo thuận lợi trong việc chi trả bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là tăng cường công tác tạm ứng bồi thường, giải quyết bồi thường bảo hiểm được quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ.

Quỹ bảo hiểm xe cơ giới ưu tiên chi hỗ trợ nhân đạo, hạn chế tổn thất và tuyên truyền, giáo dục

Quỹ bảo hiểm xe cơ giới ưu tiên chi hỗ trợ nhân đạo, hạn chế tổn thất và tuyên truyền, giáo dục

Quỹ bảo hiểm xe cơ giới ưu tiên thực hiện các nội dung chi hỗ trợ nhân đạo, chi công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ và chi tuyên truyền, giáo dục đảm bảo phù hợp với mục tiêu thành lập Quỹ.

Mức khấu trừ bảo hiểm xe cơ giới xác định thế nào?

Mức khấu trừ bảo hiểm xe cơ giới xác định thế nào?

Theo Bộ Tài chính, việc áp dụng mức khấu trừ bảo hiểm xe cơ giới cần căn cứ quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, pháp luật có liên quan và thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm để thực hiện.

07 nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

07 nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã quy định cụ thể 07 nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Chi hỗ trợ nhân đạo đến 30% mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc dân sự của chủ xe cơ giới

Chi hỗ trợ nhân đạo đến 30% mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc dân sự của chủ xe cơ giới

Chi hỗ trợ nhân đạo là một trong những mục đích sử dụng của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được quản lý, sử dụng minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích

Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được quản lý, sử dụng minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được quản lý và sử dụng minh bạch, hiệu quả và đúng mục đích theo quy định.

Lưu trữ dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới an toàn, bảo mật

Lưu trữ dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới an toàn, bảo mật

Đó là một trong những nguyên tắc quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Phối hợp triển khai hiệu quả quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Phối hợp triển khai hiệu quả quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Để đưa quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thực sự đi vào cuộc sống và triển khai hiệu quả, Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ đã quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thực hiện.

Doanh nghiệp triển khai bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới có nghĩa vụ gì?

Doanh nghiệp triển khai bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới có nghĩa vụ gì?

Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ.

Doanh nghiệp triển khai bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới phải gửi báo cáo về Bộ Tài chính

Doanh nghiệp triển khai bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới phải gửi báo cáo về Bộ Tài chính

Nội dung trên được quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới.

Giảm trừ tới 5% tiền bồi thường nếu chủ xe cơ giới không thông báo tai nạn

Giảm trừ tới 5% tiền bồi thường nếu chủ xe cơ giới không thông báo tai nạn

Đó là một trong những quyền của doanh nghiệp bảo hiểm được quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Có thể tra cứu giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới qua internet

Có thể tra cứu giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới qua internet

Theo quy định, doanh nghiệp bảo hiểm phải tích hợp tính năng tra cứu giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm.

Cắt giảm thủ tục, tạo thuận lợi trong thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

Cắt giảm thủ tục, tạo thuận lợi trong thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

Nhằm tạo thuận lợi trong thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm cắt giảm thủ tục, tăng cường công tác tạm ứng bồi thường, giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, chủ xe cơ giới có nghĩa vụ gì?

Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, chủ xe cơ giới có nghĩa vụ gì?

Theo quy định, chủ xe cơ giới phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự và luôn mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực khi tham gia giao thông. Chủ xe cơ giới có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định khi tham gia loại hình bảo hiểm này.

"Chặn" gian lận trong kinh doanh bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Phòng, chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm là một trong những nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới gồm những gì?

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới gồm những gì?

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với bên mua bảo hiểm và các bên có liên quan để thu thập 1 bộ hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ bồi thường bảo hiểm.

Phải giám định thiệt hại để giải quyết bồi thường bảo hiểm xe cơ giới

Phải giám định thiệt hại để giải quyết bồi thường bảo hiểm xe cơ giới

Khi tai nạn giao thông xảy ra, các bên liên quan phải thực hiện giám định thiệt hại để giải quyết bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Chủ xe cơ giới không được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường thiệt hại khi nào?

Chủ xe cơ giới không được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường thiệt hại khi nào?

Theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với 08 trường hợp.

Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nếu chủ xe cơ giới không thanh toán đủ phí

Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nếu chủ xe cơ giới không thanh toán đủ phí

Trong trường hợp chủ xe cơ giới không thanh toán đủ phí bảo hiểm theo quy định, hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới sẽ chấm dứt.