BỘ TÀI CHÍNH SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ

Bộ Tài chính siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước

Trong năm 2024, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước; bảo đảm chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được Bộ Tài chính giao. Qua đó, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả trong lĩnh vực này.
Bộ Tài chính thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực quản lý

Bộ Tài chính thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực quản lý

Bộ Tài chính vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2024 nhằm quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp THTK, CLP trong các lĩnh vực quản lý được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đối với Bộ Tài chính, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra.
Bộ Tài chính ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực

Bộ Tài chính ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực

Để ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp phòng, chống trong mọi lĩnh vực. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong hành động và nhận thức của cán bộ, công chức, từng bước đẩy lùi các hành vi này.