NGÀNH TÀI CHÍNH THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ, HIỆN ĐẠI HÓA TOÀN DIỆN