GDP năm 2019 có thể tăng đến 6,8%

Theo Minh Trang/nhadautu.vn

Chính phủ nhận định dù còn nhiều chướng ngại, song xu thế chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2019 vẫn là tích cực.

Xu thế chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2019 vẫn là tích cực. Nguồn: internet
Xu thế chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2019 vẫn là tích cực. Nguồn: internet

Chính phủ vừa có báo cáo tóm tắt Đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Nhìn lại ba năm đầu kế hoạch 2016-2020, Chính phủ đánh giá nền kinh tế nước ta cơ bản gặp nhiều thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức. Nhìn chung, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy phát triển các ngành. Lạm phát được kiểm soát, liên tiếp 3 năm CPI dưới 4%; điều hành linh hoạt các chính sách tài khoá, tiền tệ, giữ vững ổn định tỷ giá, lãi suất.

Các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, góp phần củng cố nền tảng vĩ mô, tạo nguồn lực cho phát triển. Thu NSNN năm 2018 ước đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng, tăng 3% so với dự toán và tăng 5,5% so với năm 2017, bội chi ước đạt 3,67%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1,89 triệu tỷ đồng, tăng 13,3%, bằng 34% GDP. ngân vốn FDI đạt khá, ước đạt 18 tỷ USD, tăng 2,8%. Xuất nhập khẩu tăng mạnh, cao hơn mốc kỷ lục năm 2017, ước đạt 475 tỷ USD, tăng 11,7%, trong đó xuất khẩu ước đạt 238 tỷ USD, tăng 11,2%, cán cân thương mại xuất siêu khoảng 1 tỷ USD.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì mức cao, chất lượng tăng trưởng cải thiện. Dự báo triển vọng GDP năm 2018 có thể tăng cao hơn 6,7%, mô hình tăng trưởng dần dịch chuyển sang chiều sâu, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) ước đạt 40,23%, năng suất lao động duy trì nhịp độ tăng cao hơn giai đoạn 2011-2015, ước đạt 5,55% .

Về dự báo cho năm 2019, xu thế tích cực là chủ đạo, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2019 và năm 2020 tiếp tục khả quan. Dự báo các chỉ tiêu kinh tế như: GDP tăng khoảng 6,6-6,8%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7-8%; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 33-34% GDP; Tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4%.

Về một số cân đối lớn của nền kinh tế: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên dự kiến đạt khoảng 55,9 triệu người, tăng 1,97% so với năm 2018; Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước khoảng 1.411,3 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 7%; Bội chi ngân sách nhà nước khoảng 222 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 3,6% GDP; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 2.036-2.097 nghìn tỷ đồng, tăng 7,7-11%, bằng 33-34% GDP; Điện sản xuất và mua khoảng 232,5 tỷ KWh, tăng khoảng 9,8%, điện thương phẩm khoảng 211,95 tỷ KWh, tăng khoảng 10% so với năm 2018.