Giải đáp quy định về tuyển dụng, thay thế lao động nước ngoài

Theo Chinhphu.vn

Công ty TNHH KBL Việt Nam (Hà Nội) được cơ quan chức năng chấp thuận cho sử dụng lao động nước ngoài tại vị trí Giám đốc với thời gian từ ngày 1/1 đến 31/12/2018. Người lao động nước ngoài cũng đã được cấp Giấy phép lao động, nhưng hiện nay, lại muốn nghỉ việc.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH KBL Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, sau khi người nước ngoài giữ vị trí Giám đốc nghỉ việc thì Công ty có thể tuyển dụng và đề nghị cấp Giấy phép lao động luôn cho người nước ngoài khác làm Giám đốc với thời gian từ khi tuyển đến ngày 31/12/2018 không, hay phải đề nghị được chấp thuận vị trí Giám đốc cho người nước ngoài từ thời điểm tuyển đến ngày 31/12/2018?

Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến về vấn đề này như sau:

Văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài được thực hiện theo quy định tại mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong đó có các thông tin về vị trí công việc, số lượng, thời hạn làm việc.

Trường hợp Công ty TNHH KBL Việt Nam đã được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018 thì Công ty được sử dụng người lao động nước ngoài vào vị trí công việc đã được chấp thuận trong khoảng thời gian nêu trên.

Nếu sau ngày 31/12/2018, Công ty tiếp tục có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì phải làm báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài để được chấp thuận theo quy định.