Giải đáp vướng mắc về chi phí bảo hành công trình

Theo chinhphu.vn

Đối với gói thầu xây lắp chủ đầu tư có mời chi phí bảo hành công trình trong hạng mục chung là không phù hợp với quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet
Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

Công ty của ông Dương Chính Nghĩa (Hà Nội) tham dự gói thầu xây lắp, hình thức hợp đồng trọn gói. Trong phần hạng mục chung, chủ đầu tư có mời chi phí bảo hành công trình. Khi quyết toán, chủ đầu tư và tư vấn kiểm toán loại bỏ chi phí này với lý do bảo hành công trình là trách nhiệm của nhà thầu.

Quan điểm công ty ông Nghĩa bảo vệ như sau:

- Chi phí dự phòng là do chủ đầu tư mời.

- Công ty đang bảo vệ chi phí bảo hành công trình nằm trong mục chi phí không xác định được từ thiết kế (tức là thuộc chi phí hạng mục chung).

- Tại sao chi phí bảo hiểm thuộc trách nhiệm của nhà thầu lại được tính chi phí còn chi phí bảo hành thuộc trách nhiệm của nhà thầu lại không được tính chi phí? (Điều 46 Nghị định 37/2015/NĐ-CP nêu rõ bảo hiểm và bảo hành là trách nhiệm của nhà thầu). Tại sao chi phí bảo đảm thực hiện hợp đồng thuộc trách nhiệm của nhà thầu được tính chi phí?

Trên cơ sở quan điểm nêu trên, ông Nghĩa đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, chi phí bảo hành có thuộc chi phí hạng mục chung không? Chủ đầu tư mời thầu như nêu trên có sai không? Công ty của ông bỏ thầu chi phí bảo hành công trình thì có được thanh toán không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 46 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì bên nhận thầu có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.

Các thỏa thuận của các bên hợp đồng về thời hạn bảo hành, mức bảo hành, mức bảo đảm bảo hành phải phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng.

Bên nhận thầu chỉ được hoàn trả bảo đảm bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành.

Đối với gói thầu xây lắp chủ đầu tư có mời chi phí bảo hành công trình trong hạng mục chung là không phù hợp với quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Vì vậy, trong quá trình quyết toán và kiểm toán loại bỏ chi phí này là phù hợp với quy định.