Gói cho vay hỗ trợ nhà ở sẽ tăng lên tối thiểu 50.000 tỷ đồng?

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Theo dự thảo Thông tư mới về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02, các ngân hàng thương mại nhà nước phải dành ít nhất 3% tổng dư nợ để cho vay các đối tượng được hỗ trợ. Như vậy, tổng mức cho vay tối thiểu từ 5 ngân hàng thương mại nhà nước là xấp xỉ 50.000 tỷ đồng.

 Gói cho vay hỗ trợ nhà ở sẽ tăng lên tối thiểu 50.000 tỷ đồng?
Các ngân hàng thương mại nhà nước phải dành ít nhất 3% tổng dư nợ để cho vay các đối tượng được hỗ trợ. Nguồn: internet

5 ngân hàng thương mại nhà nước phải cho vay ít nhất 3% tổng dư nợ

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đưa ra lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ. Thông tư được sửa đổi sau khi có Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21/8/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02.

Một trong các nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư là quy định “Ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ dành một lượng vốn tối thiểu 3% tổng dư nợ cho vay tại thời điểm cuối năm trước để cho vay các đối tượng được quy định tại điểm a khoản 2 Điều này”.

Theo số liệu đã công bố, tổng dư nợ tín dụng năm 2013 của 5 ngân hàng thương mại nhà nước là Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank và MHB là hơn 1.600.866 tỷ đồng. Như vậy, theo dự thảo quy định mới này, tổng dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của 5 ngân hàng thương mại nhà nước sẽ ở mức tối thiểu là 48.000 tỷ đồng.

Nếu tính toán cập nhật hơn, với ước tính tăng trưởng tín dụng bình quân 12% trong năm 2014, tổng cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của 5 ngân hàng thương mại nhà nước vào năm 2015 sẽ là tối thiểu 53.789 tỷ đồng. 

Thời hạn cho vay tái cấp vốn đến năm 2031

Về thời hạn tái cấp vốn cho các ngân hàng, dự thảo Thông tư quy định trừ trường hợp thu nợ tái cấp vốn theo thông báo của NHNN quy định tại Thông tư, thời hạn tái cấp vốn cho vay hỗ trợ nhà ở từng lần là 364 ngày và tự động được gia hạn đối với dư nợ tái cấp vốn còn lại tại thời điểm đến hạn thêm 1 thời gian bằng thời hạn tái cấp vốn lần đầu. Định kỳ ngày 5 hàng tháng, ngân hàng gửi Báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ nhà ở theo mẫu về NHNN (Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) làm cơ sở để NHNN giải ngân hoặc thu hồi nợ tái cấp vốn.

Việc tự động gia hạn được thực hiện tối đa kéo dài đến ngày 1/6/2031. Dư nợ còn lại của khách hàng tại ngân hàng sau ngày hết thời hạn áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ được chuyển sang hình thức cho vay theo cơ chế thương mại bằng nguồn vốn của ngân hàng.

Chậm nhất đến ngày 01/6/2031, ngân hàng phải hoàn trả toàn bộ nợ gốc và lãi vay tái cấp vốn cho NHNN.

Theo quy định, các ngân hàng cho vay theo chương trình hỗ trợ này bao gồm các ngân hàng thương mại nhà nước và các ngân hàng thương mại cổ phần khác do NHNN chỉ định. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, các ngân hàng thương mại cổ phần có nhu cầu đăng ký tham gia có văn bản đề nghị gửi NHNN để được xem xét, chỉ định.