Hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế: Hướng tới nền quản lý thuế hiện đại

Theo Tạp chí Thuế

Ngày 22/4/2013, Tổng cục Thuế có Quyết định số 688/QĐ-TCT ban hành hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế. Nhân sự kiện này, phóng viên đã phỏng vấn Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế, ông Bùi Văn Nam.

Phóng viên: Xin Tổng cục trưởng cho biết, xuất phát từ mục tiêu nào mà ngành Thuế ban hành hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế?
 
 Hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế: Hướng tới nền quản lý thuế hiện đại  - Ảnh 1
Ông Bùi Văn Nam, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế
Ông Bùi Văn Nam: Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã đặt ra mục tiêu rất cao cho ngành Thuế. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý thuế cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cơ sở vật chất phục vụ người nộp thuế; phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam trở thành một trong 4 nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á có mức độ thuận lợi về thuế; trên 80% số người nộp thuế hài lòng với các dịch vụ mà cơ quan Thuế cung cấp.

Để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đã đề ra, ngành Thuế đã nghiên cứu ban hành hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế. Có thể hiểu một cách đơn giản, chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế là hệ thống các chỉ tiêu định tính và định lượng được kết hợp chặt chẽ với nhau để xác định hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Thuế theo từng năm, từng giai đoạn; theo dõi và đánh giá sự tiến bộ trong việc thực hiện các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của cơ quan Thuế; kịp thời phát hiện những tồn tại hạn chế trong thực tiễn công tác quản lý thuế, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục, tiến tới xây dựng một nền quản lý thuế tiên tiến, hiện đại.
 
Vậy, việc ban hành hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý sẽ mang lại ý nghĩa thiết thực nào đối với ngành Thuế? 
 
Việc ban hành hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành Thuế. Đây chính là bước đi tiếp theo để hiện thực hoá Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011-2020, cũng như Tuyên ngôn của ngành Thuế. Việc ban hành hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế còn bổ sung công cụ để theo dõi, giám sát việc thực hiện mục tiêu chiến lược cải cách và hiện đại hoá hệ thống Thuế, giúp ngành Thuế giữ vững định hướng và hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. áp dụng bộ tiêu chí này sẽ giúp cơ quan Thuế đổi mới phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động, từ việc sử dụng thông tin trong nội bộ sang sử dụng kết hợp thông tin nội ngành và ý kiến đánh giá của người nộp thuế, đảm bảo quá trình đánh giá được chính xác, khách quan và minh bạch hơn. Cùng với việc ban hành hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế, cơ quan Thuế đã tiến thêm một bước trong việc tiếp cận phương pháp quản lý thuế tiên tiến, hiện đại của các nước phát triển trên thế giới.
 
Với ý nghĩa quan trọng này, Tổng cục trưởng có thể tiên lượng về mức độ tác động của hệ thống chỉ số đánh giá đối với hoạt động quản lý của cơ quan Thuế, cũng như các tổ chức, cá nhân nộp thuế?
 
Về mặt tổng thể, hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế là yếu tố rất quan trọng giúp ngành Thuế luôn giữ vững định hướng mục tiêu và vị trí trong tiến trình thực hiện chiến lược của ngành, để từ đó có những giải pháp và điều chỉnh phù hợp. Thông qua hệ thống chỉ số, Tổng cục Thuế sẽ xếp loại chất lượng của các Cục Thuế địa phương, kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý, từ đó, có thể xem xét điều chỉnh lại việc phân bổ nguồn lực cả về vật chất và con người giữa các Cục Thuế, giúp sử dụng tốt hơn nguồn lực của toàn ngành. áp dụng bộ chỉ số còn có tác dụng thúc đẩy sự cạnh tranh nâng cao chất lượng hoạt động quản lý thuế, góp phần phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
 
Bên cạnh đó, việc lấy ý kiến xã hội học trong quy trình hệ thống đánh giá hoạt động quản lý thuế sẽ tạo điều kiện để người dân và cộng đồng xã hội có thêm kênh trao đổi thông tin, giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan Thuế, góp phần xây dựng lực lượng cán bộ thuế chuyên nghiệp, phục vụ tốt hơn công cuộc cải cách thủ tục hành chính thuế.

Xin cảm ơn Tổng cục trưởng!