Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp FDI

Năm 2022, các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam đã có sự phục hồi vững chắc hơn sau đại dịch COVID-19. Tỷ lệ doanh nghiệp FDI mở rộng quy mô lao động tăng rõ rệt, từ 50,56% trong năm 2021 lên 55,7% năm 2022...

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp FDI - Ảnh 1

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn