Hoạt động xây dựng, đầu tư phát triển quý I/2014

Theo gso.gov.vn

Hoạt động xây dựng

Giá trị sản xuất xây dựng quý I theo giá hiện hành ước tính đạt 155,5 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Khu vực Nhà nước đạt 16,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,5%; khu vực ngoài Nhà nước 127,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 82,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 11,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,4%. Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 58,9 nghìn tỷ đồng; công trình nhà không để ở đạt 23,6 nghìn tỷ đồng; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 45,9 nghìn tỷ đồng; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 27,1 nghìn tỷ đồng.

Giá trị sản xuất xây dựng quý I theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 125,7 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2013, bao gồm: Khu vực Nhà nước đạt 13,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 102,7 nghìn tỷ đồng, giảm 1,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, tăng 162,5%. Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 47,2 nghìn tỷ đồng; công trình nhà không để ở đạt 18,9 nghìn tỷ đồng; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 37,2 nghìn tỷ đồng; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 22,4 nghìn tỷ đồng.

Đầu tư phát triển

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I/2014 theo giá hiện hành ước tính đạt 214,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước và bằng 28,4% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước 78,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 36,5% tổng vốn và tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước 77,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 36,1% và tăng 6,9%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 58,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 27,4% và tăng 4,4%.

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước thực hiện quý I ước tính đạt 34,4 nghìn tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch năm và giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2013, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 6701 tỷ đồng, bằng 17% kế hoạch năm và giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 1247 tỷ đồng, bằng 27,5% và giảm 2,3%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 658 tỷ đồng, bằng 18,9% và giảm 1,3%; Bộ Xây dựng 330 tỷ đồng, bằng 16,2% và giảm 24,1%; Bộ Y tế 136 tỷ đồng, bằng 16,8% và giảm 9,1%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 129 tỷ đồng, bằng 17,4% và giảm 12%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 104 tỷ đồng, bằng 16,7% và giảm 6,1%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 85 tỷ đồng, bằng 18,7% và giảm 1,7%; Bộ Khoa học và Công nghệ 55 tỷ đồng, bằng 19,7% và giảm 7,8%; Bộ Công Thương 55 tỷ đồng, bằng 18,7% và giảm 2,5%; Bộ Thông tin và Truyền thông 41 tỷ đồng, bằng 19,6% và giảm 10,5%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 27677 tỷ đồng, bằng 19,6% kế hoạch năm và giảm 2% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 19144 tỷ đồng, bằng 18,5% và giảm 2,9%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 6858 tỷ đồng, bằng 22,1% và tăng 0,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 1675 tỷ đồng, bằng 25,3% và giảm 2,6%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 3967 tỷ đồng, bằng 16,9% kế hoạch năm và tăng 5% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 2049 tỷ đồng, bằng 12,1% và giảm 14,8%; Bà Rịa - Vũng Tàu 1012 tỷ đồng, bằng 22,5% và tăng 15,8%; Vĩnh Phúc 910 tỷ đồng, bằng 25,6% và giảm 0,7%; Nghệ An 819 tỷ đồng, bằng 34,1% và tăng 17%; Thanh Hóa 756 tỷ đồng, bằng 25,1% và tăng 8,6%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/3/2014 thu hút 252 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 2046,7 triệu USD, giảm 6% về số dự án và giảm 38,6% về số vốn so với cùng kỳ năm 2013. Đồng thời có 82 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 1287,3 triệu USD. Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 3334 triệu USD, giảm 49,6% so với cùng kỳ năm 2013. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện quý I/2014 ước tính đạt 2850 triệu USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong quý I, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 2332 triệu USD, chiếm 69,9% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 288,3 triệu USD, chiếm 8,6%; các ngành còn lại đạt 713,7 triệu USD, chiếm 21,5%.

Cả nước có 29 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong quý I, trong đó TP. Hồ Chí Minh có số vốn đăng ký lớn nhất với 687,7 triệu USD, chiếm 33,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hải Dương 248,1 triệu USD, chiếm 12,1%; Bình Dương 223,5 triệu USD, chiếm 10,9%; Đồng Nai 110,6 triệu USD, chiếm 5,4%; Bắc Giang 108,1 triệu USD, chiếm 5,3%.

Trong số 28 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 534,2 triệu USD, chiếm 26,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) đạt 264,5 triệu USD, chiếm 12,9%; Quần đảo Virgin thuộc Anh đạt 238,7 triệu USD, chiếm 11,7%; Singapore đạt 230,7 triệu USD, chiếm 11,3%; Canada đạt 226 triệu USD, chiếm 11%; Nhật Bản đạt 133,7 triệu USD, chiếm 6,5%...

Tốc độ phát triển vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I các năm 2012, 2013 và 2014 so với cùng kỳ năm trước

Đơn vị tính: %

Quý I năm 2012

Quý I
năm 2013

Quý I năm 2014

Tổng số

107,3

104,7

103,8

Khu vực Nhà nước

116,4

100,0

100,4

Khu vực ngoài Nhà nước

102,1

108,2

106,9

Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

102,1

107,2

104,4