Hội nghị tập huấn Chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ mở

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Được sự chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Tài chính, ngày 26/2/2013, Vụ chế độ Kế toán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn Chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ mở. Tham dự Hội nghị có gần 200 đại biểu đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, ngân hàng giám sát, các công ty bảo hiểm, các trường đại học, các công ty kiểm toán và các thành viên trên thị trường chứng khoán.

 Hội nghị tập huấn Chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ mở
Toàn cảnh Hội nghị
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cho biết, Thông tư 183/2011/TT-BTC hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành ngày 16/12/2011 và có hiệu lực từ ngày 1/3/2012. Đây là một sản phẩm mới và có tầm quan trọng đối với sự phát triển của ngành quản lý quỹ nói riêng và thị trường chứng khoán nói chung. Tuy nhiên, để quỹ mở có thể vận hành và phát huy vai trò trên thị trường chứng khoán, chế độ kế toán và chính sách về thuế đối với quỹ mở giữ vai trò rất quan trọng.

Trên cơ sở Thông tư số 183/2011/TT-BTC, ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 198/2012/TT-BTC về Chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở. Thông tư 198/2012/TT-BTC được xây dựng trên cơ sở tham khảo các Chuẩn mực kế toán quốc tế, kinh nghiệm của các nước trong khu vực, ý kiến đóng góp của các thành viên thị trường và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.
 
Thông tư 198/2012/TT-BTC về Chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở đã quy định chi tiết về nội dung và phương pháp kế toán liên quan đến hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản, chế độ sổ kế toán và hệ thống báo cáo tài chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện công tác kế toán của quỹ mở. Điểm nổi bật trong chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở là việc tiếp cận khái niệm giá trị thị trường, giá trị hợp lý để tính toán giá trị tài sản ròng của quỹ, nhờ đó phản ánh đúng giá trị tài sản của quỹ và bảo vệ lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư tham gia vào quỹ, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thị trường.
 
Hội nghị sẽ diễn ra trong ba ngày, trong đó trọng tâm là các quy định cụ thể của Thông tư 198/2012/TT-BTC. Ngoài ra, Hội nghị cũng tập huấn một số quy định pháp luật về thuế đối với quỹ đầu tư chứng khoán nói chung, cũng như lấy ý kiến về việc hoàn thiện, xây dựng cơ chế chính sách thuế đối với quỹ mở nói riêng.