Hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

(Tài chính) Ngày 6/10, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 146/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ
Theo thông tư quy định:

Về sử dụng vốn và tài sản
: công ty chứng khoán phải quản lý vốn, tài sản của công ty tách biệt với vốn, tài sản của khách hàng; không được chiếm dụng vốn, tài sản của khách hàng dưới mọi hình thức. Tuân thủ các hạn chế về vay nợ, cho vay, đầu tư theo quy định pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán. 

Về phân phối lợi nhuận:  Lợi nhuận thực hiện của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối như sau: Trích 5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; khi số dư bằng 10% vốn điều lệ thì không trích nữa. Trích 5% vào quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ; khi số dư quỹ bằng 10% vốn điều lệ thì không trích nữa.

Mời download nội dung thông tư: Thong tu so 146-2014-TT-BTC.doc