Pháp luật chuộc lại tài sản đã bán của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới

Pháp luật chuộc lại tài sản đã bán của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới

Dựa trên nghiên cứu pháp luật dân sự của Việt Nam, pháp luật của Cộng hòa Pháp và Vương quốc Thái Lan về chuộc lại tài sản đã bán, bài viết tìm hiểu những quy định liên quan đến chế định này. Từ đó, tác giả nêu lên những hạn chế và đưa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện quy định chuộc lại tài sản đã bán.
Phân tích tác động dòng tiền đến tài chính doanh nghiệp

Phân tích tác động dòng tiền đến tài chính doanh nghiệp

Dòng tiền hoạt động OCF (operating cash flow) và dòng tiền phát sinh từ tài sản CFFA (Cash flow from assets) thể hiện việc chi trả, mua sắm, hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp (DN). Đây là thông tin quan trọng và rất hữu ích cung cấp cho các nhà đầu tư, các nhà quản lý, các cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng khác quan tâm. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, bài viết đã phân tích dòng tiền tác động đến tài chính của DN, từ đó để các nhà đầu tư có cơ sở quyết định đúng đắn, các nhà quản lý có quyết sách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và quản lý nhà nước, thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng.
Pháp luật chuộc lại tài sản đã bán của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới

Pháp luật chuộc lại tài sản đã bán của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới

Dựa trên nghiên cứu pháp luật dân sự của Việt Nam, pháp luật của Cộng hòa Pháp và Vương quốc Thái Lan về chuộc lại tài sản đã bán, bài viết tìm hiểu những quy định liên quan đến chế định này. Từ đó, tác giả nêu lên những hạn chế và đưa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện quy định chuộc lại tài sản đã bán
Doanh nghiệp nhà nước tiên phong trong thúc đẩy tăng trưởng

Doanh nghiệp nhà nước tiên phong trong thúc đẩy tăng trưởng

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Thường trực Chính phủ cho rằng, loại hình DN này cần phát huy tối đa nguồn lực đang nắm giữ (với 3,8 triệu tỷ đồng tài sản, đóng góp 29% vào GDP của đất nước), để tiên phong, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của DN và nền kinh tế.
Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải khắc phục thiếu sót trong quản lý, sử dụng tài chính công

Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải khắc phục thiếu sót trong quản lý, sử dụng tài chính công

Thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã kiến nghị Bộ GTVT và các đơn vị phải xử lý tài chính hàng chục tỷ đồng thông qua điều chỉnh sổ kế toán, điều chỉnh Báo cáo quyết toán nhằm khắc phục những thiếu sót trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.
Sửa đổi quy định tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến

Sửa đổi quy định tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản. Đáng chú ý, Nghị định số 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến.