Hướng dẫn chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Theo tapchithue.com.vn

(Tài chính) Trả lời Công văn số 2723/UBND-KTTH ngày 30/06/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về đề nghị tiếp tục giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho các hộ dân trong năm 2014 khi thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết 123/NQ-CP, ngày 14/11/2014 Bộ Tài chính có Công văn 16594/BTC-TCT hướng dẫn như sau:

Căn cứ Điểm 8 Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 03/11/2014 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2014 quyết nghị:
 
“8. Về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2014 đối với các xã, thị trấn của huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi khi sáp nhập vào thành phố Quảng Ngãi theo Nghị quyết số 123/NQ-CP ngày 12/12/2013 của Chính phủ.
 
Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính, cho phép giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp năm 2014 đối với đất ở trong hạn mức của hộ gia đình, cá nhân thuộc các xã, thị trấn của huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi khi sáp nhập vào TP Quảng Ngãi theo Nghị quyết số 123/NQ-CP của Chính phủ. Từ năm 2015, các trường hợp này nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 53/2011/NĐ-CP. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể và xử lý đối với các trường hợp tương tự khi phát sinh”
 
Tại số thứ tự 29 Phụ lục II danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thuộc tỉnh Quảng Ngãi: “Các huyện Nghĩa Hành, Sơn Tịnh”.
 
Căn cứ Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:
 
+ Tại Khoản 2 Điều 11 Chương III quy định về giảm 50% số thuế phải nộp trong trường hợp sau:
 
“Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn”
 
+ Tại Điều 12 Chương III quy định:
 
“1. Cơ quan thuế trực tiếp quản lý căn cứ vào hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 15 Thông tư này để xác định số tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được miễn, giảm và quyết định miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho người nộp thuế theo kỳ tính thuế.
 
2. Một số trường hợp cụ thể thực hiện như sau:
 
a) Trường hợp miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 10 và Khoản 2, Khoản 3 Điều 11 Thông tư này thì Chi cục trưởng Chi cục Thuế ban hành quyết định chung căn cứ danh sách đề nghị của UBND cấp xã.
 
Hàng năm, UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát và gửi danh sách các đối tượng được miễn giảm thuế theo quy định để cơ quan thuế thực hiện miễn, giảm thuế theo thẩm quyền.”
 
Căn cứ các quy định trên, hộ gia đình, cá nhân thuộc các xã, thị trấn của huyện Sơn Tịnh phải sáp nhập vào TP. Quảng Ngãi theo Nghị quyết số 123/NQ-CP của Chính phủ được giảm 50% số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm 2014 đối với đất ở trong hạn mức. Từ năm 2015 trở đi, các trường hợp này nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 53/2011/NĐ-CP.