Thông tư số 25/2015/TT-NHNN:

Hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội

Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội

Theo đó,

- Đối tượng vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 100/2015/NĐ-CP. Đối tượng vay vốn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP...

- Tổ chức tín dụng được chỉ định căn cứ vào nhu cầu vay vốn, khả năng hoàn trả nợ của khách hàng, khả năng nguồn vốn của mình để quyết định mức cho vay đối với khách hàng, cụ thể: 1. Đối với xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê: Mức cho vay tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay...

...

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2015.

Mời xem chi tiết tại Thông tư 25/2015/TT-NHNN.pdf