Thông tư số 59/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý


Thông tư số 59/2020/TT-BTC ngày 18/06/2020 về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý do Bộ Tài chính ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 59/2020/TT-BTC.