Thông tư số 53/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn lập dự toán thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội


Thông tư số 53/2020/TT-BTC ngày 10/06/2020 về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự do Bộ Tài chính ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 53/2020/TT-BTC.