Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 77/2020/NĐ-CP


Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 77/2020/TT-BTC.