Thông tư số 12/2022/TT-BTC:

Hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển du lịch


Ngày 22/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BTC hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.