Hướng dẫn sử dụng kinh phí Giải báo chí Quốc gia

(Tài chính) Ngày 19/3/2015, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 35/2015/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Giải báo chí Quốc gia.

Thông tư này quy định cụ thể về nội dung chi bao gồm: Chi giải thưởng; Chi thù lao thành viên các Hội đồng; Chi thù lao họp Hội đồng và các Ban giúp việc; Chi hỗ trợ các hoạt động khác liên quan trực tiếp đến việc thực hiện Giải báo chí Quốc gia.

Về mức chi, Thông tư quy định mức tiền thưởng của các giải thưởng hàng năm do Hội đồng Giải báo chí Quốc gia xem xét, quyết định điều chỉnh căn cứ vào khả năng kinh phí, quy mô và chất lượng tác phẩm tham dự giải.

Mời xem nội dung cụ thể tại: Thong Tu 35 HCSN.doc.doc