Điểm lại chính sách tài chính được ban hành hoặc có hiệu lực từ tháng 8/2023

Điểm lại chính sách tài chính được ban hành hoặc có hiệu lực từ tháng 8/2023

Trong tháng 8/2023, hàng loạt chính sách tài chính được Bộ Tài chính ban hành hoặc bắt đầu có hiệu lực. Trong đó nổi bật là các quy định như: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026; Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công; xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở…
6 quy định mới về bảo hiểm xã hội áp dụng từ ngày 15/2/2023

6 quy định mới về bảo hiểm xã hội áp dụng từ ngày 15/2/2023

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Văn bản có hiệu lực từ ngày 15/2/2023, trong đó có 6 quy định mới về bảo hiểm xã hội.
Thời hạn giám định không quá 4 tháng đối với vụ việc có tính chất phức tạp

Thời hạn giám định không quá 4 tháng đối với vụ việc có tính chất phức tạp

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính. Về thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, dự thảo Thông tư quy định, trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, liên quan đến nhiều tổ chức cá nhân thì thời hạn giám định không quá 4 tháng.