Hướng dẫn liên ngành số 882/HDLN-BHXH-LĐTB&XH-TC:

Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19


Hướng dẫn liên ngành số 882/HDLN-BHXH-LĐTB&XH-TC ngày 24/3/2020 về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 do Liên ngành: Bảo hiểm xã hội thành phố - Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Sở Tài chính TP. Hà Nội ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Hướng dẫn liên ngành số 882/HDLN-BHXH-LĐTB&XH-TC.